Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów w Transpost S.A.z dnia 23 lutego 2009 roku


1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego świadczenia usługi „Krótkoterminowy wynajem pojazdów”, oraz opisuje stosunki pomiędzy Transpost S.A. a jej Klientem.

2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu krótkoterminowego, chyba, że konkretna umowa stanowi inaczej.


3. Za krótkoterminowy wynajem pojazdów uważa się umowę najmu nie przekraczającą okresu 2 lat.


4. Wynajmującym jest TRANSPOST S.A.
5. W imieniu TRANSPOST S.A., umowę podpisują upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych firmy.
6. Najemcą może być każdy Klient, który spełni warunki określone w niniejszym regulaminie dla Najemcy, oraz podpisze umowę.


7. Najemcą może być osoba fizyczna, która:
7.1. posiada ważny dowód tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
7.2. posiadać ważne na terenie Polski, co najmniej od roku, prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla wynajmowanego pojazdu;
7.3. posiadać kartę kredytową,
7.4. albo, przy zapłacie gotówką, dokument potwierdzający stałe zatrudnienie.


8. Najemcą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:
8.1. posiada ważny dowód tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
8.2. posiada ważne na terenie Polski, co najmniej od roku, prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla wynajmowanego pojazdu;
8.3. posiada kartę kredytową,
8.4. albo, przy zapłacie gotówką, kserokopię z odpisu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;


9. Najemcą może być osoba prawna, która prześle faxem:
9.1. pisemne zamówienie, podpisane przez osoby właściwie umocowane do reprezentacji Najemcy;
9.2. pełnomocnictwo wskazujące osobę, która w imieniu Najemcy podpisze umowę i odbierze pojazd;
9.3. kopię odpisu z wpisu Najemcy do krajowego rejestru sadowego,
10 Zamówienie usługi wynajmu krótkoterminowego winno być przesłane faxem z siedziby Najemcy.
11.Osoba reprezentująca Najemcę, która ma podpisać umowę i odebrać pojazd, winna:
11.1. przedłożyć oryginał zamówienia, które uprzednio było przesłane faxem
11.2. przedłożyć oryginał pisemnego pełnomocnictwa do podpisania umowy i odbioru pojazdu;
11.3. przedłożyć ważny dowód tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
11.4. przedłożyć ważne na terenie Polski, co najmniej od roku, prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla wynajmowanego pojazdu;
11.5. przedłożyć kserokopię odpisu z wpisu Najemcy do krajowego rejestru sadowego,
11.6. posiadać kartę kredytową, gotówkę lub potwierdzenie wpłaty środków pieniężnych na konto Wynajmującego


12. Pojazdem mogą kierować tylko osoby upoważnione do tego przez Najemcę i zgłoszone Wynajmującemu.
13. Najemcę, osobiście kierującym wynajętym pojazdem, obowiązują wszystkie wymagania Wynajmującego postawione kierowcy pojazdu.
14. Najemca zobowiązuje się powierzać kierowanie pojazdem tylko osobom – kierowcom, którzy:
14.1. mają ukończone 21 lat;
14.2. nie mają ukończonych 70 lat;
14.3. posiadają ważny dowód tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
14.4. posiadają ważne na terenie Polski - co najmniej od roku, prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla wynajmowanego pojazdu;


15. Najemca jest szczególnie zobowiązany:
15.1. uniemożliwić dostęp osób trzecich do dokumentów i kluczyków pojazdu;
15.2. uzupełniać zbiornik paliwem odpowiednim do danego rodzaju silnika i przy zwrocie pojazdu przedstawić dokumenty potwierdzające ilość zakupionego na uzgodnionych stacjach paliwa proporcjonalnie do przejechanych kilometrów;
15.3. niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o awarii pojazdu lub powstałej szkodzie w pojeździe, oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego;
15.4. należycie zabezpieczyć pojazd w przypadku awarii;
15.5. posiadać przy sobie dokumenty wymagane w trakcie kontroli ruchu drogowego: prawo jazdy, dowód tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu, egzemplarz umowy najmu, dokument potwierdzający ubezpieczenie pojazdu (OC);
15.6. zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą i każdorazowo zamykać na wszystkie zamontowane w nim zabezpieczenia;
15.7. włączać, uaktywniać lub uruchamiać zamontowane w pojeździe systemy zabezpieczeń elektronicznych lub mechanicznych;
15.8. wykonywać własnym kosztem i staraniem obsługi codzienne pojazdu tj. sprawdzenie poziomu i uzupełnienie oleju silnikowego oraz płynów eksploatacyjnych, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych;
15.9. zwrócić pojazd z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał, lub opłacić koszt uzupełnienia brakującego paliwa do stanu z momentu wydania pojazdu;
15.10.złożyć pisemne oświadczenie z opisem okoliczności powstania awarii pojazdu i jeżeli udzielona była zgoda na naprawę, przedłożyć stosowne faktury VAT i zwrócić wymienione części;
15.11.zwrócić pojazd czysty i posprzątany;
15.12.ponieść koszty zużytego w trakcie najmu paliwa i parkowania pojazdu;
15.13.ponieść koszty holowania i parkowania pojazdu, wszelkich opłat za korzystanie z dróg, oraz mandatów do których przyczynił się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego;


16. Wynajmujący nie zezwala Najemcy:
16.1. dokonywać samodzielnie żadnych napraw i przeróbek w pojeździe;
16.2. zlecać naprawę bądź obsługę serwisową pojazdu bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego;
16.3. przewozić większą liczbę osób niż to określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
16.4. obciążać pojazd ładunkiem większym niż to przewidziano w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
16.5. montować na pojeździe bagażnik dachowy lub box;
16.6. holować inny pojazd lub przyczepę;
16.7. wykorzystywać pojazd do nauki jazdy, udziału w zawodach sportowych i rajdach;
16.8. sprzedać, podnajmować lub odstępować pojazd innej osobie do używania;
16.9. pozostawiać w pojeździe rzeczy wartościowe;
16.10. palić tytoniu w pojeździe, oraz dopuszczać do jego palenia przez pasażerów;
16.11. przemieszczać pojazd przez granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.


17. Najemca jest odpowiedzialny za:
17.1. brakujące części i wyposażenie pojazdu;
17.2. samowolne zamontowanie lub wymianę oznakowanych części pojazdu. Najemca zostanie obciążony kwotą wg aktualnie obowiązującej ceny detalicznej danej części oraz jej montażu lub demontażu;
17.3. wynikłą z jego winy szkodę na skutek:
17.3.1. niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu;
17.3.2. nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym;
17.3.3. utraty dokumentów związanych z pojazdem i jego ubezpieczeniem;
17.3.4. utraty kluczyków do pojazdu
17.4. kontynuowanie jazdy w pojeździe z usterką, jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub stanu technicznego pojazdu;
17.5. wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu.
17.6. wypożyczając pojazd o DMC powyżej 3,5 t w celu świadczenia usług transportowych najemca jest zobowiązany wystąpić do odpowiedniego urzędu w celu dopisania pojazdu do swojej licencji na przewóz towarów. Powyższe nie dotyczy wykorzystywania pojazdu dla potrzeb własnych.


18. Minimalnym okresem wynajmu pojazdu jest 1 dzień, rozumiany jako doba.
19. Doba najmu trwa 24 godziny od momentu rozpoczęcia wynajmu. Data, godziny i minuty rozpoczęcia oraz zakończenia najmu określane są w umowie z Najemcą.


20. Najemca ma prawo przedłużyć okres najmu pojazdu za zgodą Wynajmującego.
21. Wynajmujący może, lecz nie musi, zgodzić się na przedłużenie okresu najmu pojazdu.
22. Zamiar przedłużenia umowy wynajmu, musi być zgłoszony Wynajmującemu przed upływem umownego terminu zwrotu pojazdu, co najmniej:
22.1. w dniu poprzedzającym ostatni dzień trwania umowy, jeżeli okres wynajmu nie przekracza 7 dni;
22.2. 2 dni robocze przed upływem umownego terminu zwrotu pojazdu, dla okresu wynajmu przekraczającego 1 tydzień.
Zgłoszenie winno być dokonane w czasie od godziny 8:00 do 15:00 w każdy dzień roboczy, w jednostce organizacyjnej Wynajmującego, która podpisała z Najemcą umowę najmu.
23. Dla potwierdzenia przedłużenia umowy są wystarczające, gdy przedłużenie okresu najmu:
23.1. nie przekracza 24 godzin – zgłoszenie telefoniczne;
23.2. powyżej 24 godzin - wymagane jest podpisanie aneksu do umowy lub zawarcie następnej umowy.
24. Przedłużenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego stanowi podstawę obciążenia Najemcy karą umowną.
25. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia umowy najmu i nie zwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu umownego terminu zwrotu, traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu, a fakt ten będzie zgłoszony Policji.


26. Podstawą rozliczeń jest obowiązujący cennik usług wynajmu krótkoterminowego.
27. Cenę najmu pojazdu precyzuje umowa zawarta przez Wynajmującego i Najemcę.
28. W trakcie trwania umowy cena najmu nie ulega zmianie.
29. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, o ile przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem pojazdu przed zmianą stawek.
30. Wniesiona przez Najemcę opłata za najem pojazdu nie ulega zmianie, nawet w przypadku zwrotu pojazdu przed umownym terminem zakończenia okresu najmu. Wynajmujący nie zwraca Najemcy różnicy wartości opłaty wynikającej pomiędzy umownym, a faktycznym okresem najmu.


31. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję, jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów Wynajmującego, spowodowanych przez Najemcę.
32. Wpłata kaucji winna być dokonana przed rozpoczęciem najmu i wydaniem pojazdu Najemcy.
33. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi Najemcy, po końcowym rozliczeniu wynajmu.
34. Wartość kaucji określona jest w cenniku wynajmu pojazdów.
35. Przy płatności kartą, kwota kaucji zostaje zablokowana (autoryzowana) na koncie karty kredytowej Najemcy, na czas najmu pojazdu.
36. Kaucja przepada w całości na rzecz Wynajmującego, gdy:
36.1. nastąpiła kradzież pojazdu;
36.2. nastąpiła szkoda całkowita, a wartość naprawy przekracza 50% wartości pojazdu;
36.3. nastąpiło przywłaszczenie pojazdu, lub próba jego przywłaszczenia;
36.4. nie podstawiono pojazdu w określonym terminie do Stacji Kontroli Pojazdów, celem dokonania przeglądu rejestracyjnego, pomimo powiadomienia o tym Najemcy;
36.5. nie podstawiono pojazdu w określonym terminie do wyznaczonego serwisu, celem dokonania jego przeglądu technicznego w określonych czasie lub przebiegu km, pomimo powiadomienia o tym Najemcy
37. Najemca otrzymuje zwrot kaucji, lub zostaje anulowana autoryzacja jego karty, po zwrocie pojazdu, ocenie jego stanu technicznego i końcowym rozliczeniu się z Wynajmującym.
38. Zwrot kaucji lub anulowanie autoryzacji następuje następnego dnia, po uprzednich oględzinach pojazdu, w przypadku zwrotu pojazdu:
38.1. w stanie uniemożliwiającym dokonanie jego oględzin, np. znaczne zabrudzenie pojazdu;
38.2. po zmierzchu lub warunkach atmosferycznych, bądź oświetleniowych uniemożliwiających dokonanie oględzin


39. Płatność za najem pojazdu jest dokonywana przez Najemcę:
39.1. jeżeli okres najmu wynosi do 1 miesiąca – jednorazowo przed podpisaniem umowy najmu i wydaniem pojazdu;
39.2. jeżeli okres najmu jest dłuższy niż 1 miesiąc:
39.2.1. pierwsza rata, za pierwszy miesiąc najmu - przed podpisaniem umowy najmu i wydaniem pojazdu
39.2.2. kolejne raty - nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu najmu.
40. Płatność może być dokonana gotówką, przelewem lub kartą kredytową, bądź płatniczą.
41. Najemca oświadcza, że w przypadku udzielenia autoryzacji dla swojej karty kredytowej lub płatniczej, jego podpis na umowie upoważnia Wynajmującego do obciążenia jej opłatami i potrąceniami z kaucji, wynikającymi z końcowego rozliczenia usługi wynajmu.
42. W przypadku przelewu, jako dokonanie płatności, liczy się potwierdzona obecność środków płatniczych na koncie Wynajmującego.
43. Cena usługi obejmuje ewentualny koszt obsługi elektronicznej karty kredytowej lub płatniczej, którą dokonywano zapłaty.
44. W przypadku nie zapłacenia za usługę w terminie określonym w fakturze VAT, Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia odsetek w ustawowej wysokości.
45. Podpisanie umowy przez Najemcę, upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.


46. Przedłużenie umownego okresu najmu bez zgody Wynajmującego, jest naruszeniem jej postanowień.
47. Za przedłużenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego, Najemca uiści karę umowną:
47.1. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zwrocie pojazdu do 6 godzin opóźnienia;
47.2. za okres opóźnienia większy niż 6 godzin;
48. W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej.
49. Naliczenie kary nie zwalnia Najemcy od opłaty za każdy rozpoczęty kolejny dzień użytkowania pojazdu ponad ustalony okres najmu.


50. Po zakończeniu najmu i zwrocie pojazdu, dokonywane jest rozliczenie końcowe z Najemcą.
51. Na podstawie rozliczenia końcowego, Najemca dokonuje ewentualnych dodatkowych płatności z tytułu:

51.1 przekroczenia ustalonego w umowie limitu kilometrów przy umowach na okres powyzej 30 dni w kwocie 0,20zł za każdy ponadnormatywny kilometr
51.2. przedłużenia okresu najmu na podstawie aneksu, dodatkowej umowy lub uzgodnień;
51.3. rozliczenia opłat karnych za nieterminowy zwrot pojazdu;
51.4. obsługi serwisowej i kosztów paliwa niezbędnych do uzupełnienie poziomu paliwa w zbiorniku do stanu jaki był stwierdzony w momencie wydania pojazdu;
51.5. innych kosztów wynikających z ustaleń umownych i regulaminu usługi
52. Wykaz standardowych dodatkowych opłat za zdarzenia związane z umową najmu jest zamieszczony w załączniku nr 1 do regulaminu wynajmu krótkoterminowego.
53. W załączniku do niniejszego regulaminu określono ryczałtowe koszty, którymi będzie obciążony Najemca, usunięcia standardowych usterek i braków w pojeździe stwierdzonych podczas zwrotu pojazdu.


54. Wydanie pojazdu Najemcy może nastąpić wyłącznie w jednostce organizacyjnej TRANSPOST S.A., która zawarła umowę wynajmu pojazdu.
55. Zwrot pojazdu przez Najemcę może być dokonany w dowolnej jednostce organizacyjnej Transpost S.A., po uprzednim uzgodnieniu tego zamiaru z jednostką Wynajmującą.
56. Dane adresowe jednostki organizacyjnej Wynajmującego odbierającej pojazd, czas jej funkcjonowania są zapisane w umowie najmu.
57. Klient nie może żądać odbioru pojazdu w terminie i miejscu, które nie zostały zaakceptowane przez Wynajmującego i wpisane do umowy.
58. W momencie przekazanie pojazdu, Najemca otrzymuje od Wynajmującego dane kontaktowe dla sytuacji awaryjnych.


59. Pojazd będący przedmiotem najmu, jest opisywany w protokole zdawczo-odbiorczym.
60. Wypełniony i podpisany przez obie Strony protokół stanowi załącznik do umowy najmu.
61. Pojazd jest opisywany w obecności Najemcy przy wydaniu i zwrocie pojazdu.
62. Opisowi podlega:
62.1. stan techniczny i wyposażenie pojazdu;
62.2. przekazywane dokumenty związane z pojazdem;
62.3. klucze do pojazdu i zabezpieczeń.


63. Koszty paliwa i płynów eksploatacyjnych, zużytych w trakcie okresu najmu, nie są wliczone w cenę najmu i stanowią koszt Najemcy.
64. Pojazd jest udostępniany najemcy ze stanem paliwa w zbiorniku wg wskazań urządzeń pomiarowych pojazdu.
65. Najemca zwraca pojazd z takim stanem paliwa w zbiorniku, jaki stwierdzono przy przekazaniu i odnotowano w protokole.
66. W przypadkach spornych, bazą do wzajemnych rozliczeń jest pojemność zbiornika paliwa określona w dokumentacji technicznej pojazdu.
67. Za ewentualne braki paliwa, stwierdzone przez Wynajmującego w momencie odbioru pojazdu, Najemca uiszcza opłatę wg stawki określonej w cenniku, obejmującą koszt paliwa i obsługi serwisowej związanej z jego uzupełnieniem.
68. Najemca jest zobowiązany pokryć koszty usunięcie uszkodzeń nie objętych polisą ubezpieczeniową, a powstałych w trakcie trwania umowy najmu, w szczególności:
68.1. opon;
68.2. felg stalowych
68.3. felg aluminiowych
68.4. kołpaków kół
68.5. tarczy kół;
68.6. wkładów lusterek zewnętrznych
68.7. układu wydechowego;
68.8. elementów zawieszenia pojazdu;
68.9. podłogi pojazdu;
68.10. wnętrza pojazdu i innych składników jego wyposażenia.


69. Wszystkie pojazdu przeznaczone do obsługi umów krótkoterminowego wynajmu są ubezpieczone w zakresie OC, AC, NW.
70. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia określonych przez Ubezpieczyciela
71. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić „Wynajmującego” o każdej szkodzie oraz dostarczyć niezbędne do jej zgłoszenia dokumenty
72. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości samochodów oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe w czasie trwania Umowy z winy Najemcy w przypadku:
72.1. umyślnego uszkodzenia pojazdu lub wskutek rażącego niedbalstwa
72.2. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych, oraz bez ważnego prawa jazdy;
72.3. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 30 km/godz. lub więcej, albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego.
72.4. wypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
72.5. kradzieży, w wyniku której zginęły kluczyki wraz z dokumentami pojazdu;
72.6. szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem, nie była osoba wymieniona w umowie najmu lub aneksie do umowy;
72.7. kradzieży pojazdu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe;
72.8. używania pojazdu bez zgody Wynajmującego;
72.9. zadysponowania pojazdu osobom nie spełniającym warunków wiążących umownie Najemcę z Wynajmującym.
73. Najemca jest zobowiązany do pokrycia szkód w pojeździe Wynajmującego, powstałych w trakcie trwania umowy najmu, jeżeli z winy Najemcy dojdzie do konieczności pokrycia przez Wynajmującego udziału własnego, lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę.
74. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany:
74.1. bez zbędnej zwłoki, zgłosić taki fakt:
74.1.1. Wynajmującemu
74.1.2. w najbliższej placówce Policji
74.2. postępować zgodnie ze wskazaniami Wynajmującego.
75. W przypadku powstania w trakcie wynajmu szkody komunikacyjnej, zakwalifikowanej przez zakład ubezpieczeniowy jako szkoda całkowita, oraz w przypadku kradzieży całego pojazdu, nawet bez winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości kwoty wpłaconej kaucji.
76. Za zgodą Wynajmującego, wynajętym pojazdem, można wyjechać poza granice Polski.


77. W sytuacji awarii pojazdu lub szkód komunikacyjnych, Najemca jest zobowiązany do powiadomienia, wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej Wynajmującego - Centrum Zarządzania Flotą.
78. Numery alarmowe i sposób kontaktu z Centrum Zarządzania Flotą, Najemca otrzymuje w momencie wydania pojazdu.
79. W przypadku awarii pojazdu, Najemca jest zobowiązany do postępowania według wskazań Centrum Zarządzania Flotą.
80. W wypadku awarii pojazdu, Wynajmujący jest zobowiązany, w miarę możliwości, zapewnić Najemcy w ciągu 24 godzin, pojazd zastępczy.
81. Pojazd zastępczy nie przysługuje Najemcy, jeżeli do końca okresu najmu pozostał 1 dzień.
82. Pojazd zastępczy powinien, w miarę możliwości Wynajmującego, mieć standard i funkcjonalność odpowiadające pojazdowi wynajętemu.
83. Najemca nie uiszcza czynszu najmu, za:
83.1. każdy zakończony dzień oczekiwania na pojazd zastępczy, liczony od momentu potwierdzenia przez Wynajmującego, że taki pojazd dostarczy;
83.2. brak pojazdu zastępczego w okresie ostatniego dnia trwania umowy najmu.
84. Wynajmujący zwraca Najemcy poniesione przez niego koszty usunięcia awarii pojazdu, jeżeli:
84.1. Wynajmujący zgodził się, by Najemca dokonał czynności, których skutkiem będzie koszt przypisywany Wynajmującemu;
84.2. wydatki będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wynajmującego;
84.3. awaria powstała bez winy Najemcy.
85. Strony wyłączają roszczenia Najemcy w związku z awarią pojazdu, ponad te, które określono w umowie lub regulaminie.


86. Wynajmujący jest uprawniony do kontroli stanu pojazdu i warunków jego eksploatacji przez Najemcę, w każdym momencie trwania umowy najmu.
87. Wynajmujący, w każdym momencie trwania umowy, jest uprawniony do żądania od Najemcy dokumentów i kluczy do pojazdu. Najemca jest zobowiązany, na żądanie Wynajmującego wydać dokumenty i klucze do pojazdu.
88. Przejecie dokumentów i kluczy do pojazdu, uniemożliwiające Najemcy dalsze użytkowanie pojazdu w ramach umowy, będzie potwierdzone odpowiednim dokumentem, podpisanym przez obie Strony.
89. Najemca jest zobowiązany:
89.1. ponieść wszelkie koszty związane z windykacją należności powstałych w związku z wynajmem pojazdu;
89.2. w przypadkach zatrzymania lub konfiskaty pojazdu przez organy do tego uprawnione, za które nie ponosi odpowiedzialności Wynajmujący:
89.2.1 ponieść wszelkie koszty związane z odzyskaniem pojazdu;
89.2.2 do zapłaty równowartości pojazdu, w razie niemożności jego odzyskania.


91. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. Ustaw nr 101/02 poz. 926 ze zmianami). Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy.
92. W przypadku nie wywiązania się Najemcy z warunków umowy, lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych (osobowych, rejestrowych i fotografii) Najemcy, organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa, jak również do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
93. Wszelkie spory Stron wynikłe w związku z realizacją umowy najmu, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
94. Umowa najmu zawiera oświadczenie Najemcy, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
95. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich umów krótkoterminowego najmu pojazdów, chyba, że umowa z Najemcą stanowi inaczej.


Masz więcej pytań?
Kto pyta, nie błądzi. Skontaktujmy się!